SDK

Algemene Voorwaarden

Op de door de Vereniging voor Samenwerkende Diergeneeskundige Kankercentra (hierna te noemen SDK) georganiseerde activiteiten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Inschrijving:

 • Inschrijvingen voor door SDK georganiseerde activiteiten worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Inschrijvingen binden SDK niet tenzij deze schriftelijk door SDK zijn bevestigd.
 • Door uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van SDK.
 • Door uw inschrijving bent gehouden de kosten voor deelname aan de activiteit binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn te voldoen. Zie ook annuleringsvoorwaarden.
 • SDK kan de maximale of minimale aantallen deelnemers voor haar activiteiten zonder voorafgaande mededeling wijzigen.
 • SDK kan inschrijvingen voor activiteiten weigeren.

Aansprakelijkheid

 • SDK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij eventuele ongevallen, beschadiging of verlies van eigendommen of voor de gevolgen van het niet of op ander tijdstip doorgaan van de activiteiten.

Uitvoering activiteiten

 • Indien activiteiten anders dan door overmacht, geen doorgang vinden zal SDK het reeds betaalde inschrijfgeld retourneren.
 • Indien activiteiten buiten dat de deelnemer(s) hiervan de oorzaak is(zijn), verplaatst moeten worden zal de deelnemer de keuze gelaten worden om op de nieuwe datum deel te nemen dan wel het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen waarmee de deelname geannuleerd wordt.
 • SDK is niet verplicht om (delen van) cursusgelden terug te betalen indien door overmacht (bijv. brand, ontruiming, natuurrampen, e.d.) de activiteiten geen doorgang kunnen vinden dan wel afgebroken dienen te worden.
 • SDK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of op een ander tijdstip doorgaan van de activiteiten.

Annuleringsvoorwaarden SDK

Op de door SDK georganiseerde activiteiten zijn de volgende annuleringsregelingen van toepassing:

 • Bij annulering door de deelnemer meer dan drie weken voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is € 50,- administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering na drie weken voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 100% van de totale inschrijvingskosten verschuldigd.
 • Indien een deelnemer verhinderd is aan de activiteit deelnemen, is het mogelijk een andere gekwalificeerde deelnemer in zijn/haar plaats te laten deelnemen tegen € 25,- wijzigingskosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze wijziging tenminste drie dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan SDK is doorgegeven. Voor activiteiten die in het buitenland plaatsvinden gelden voor deze plaatsvervanging andere termijnen die per activiteit kunnen verschillen.
 • Voor alle annuleringen geldt dat deze schriftelijk (of per e-mail) moeten geschieden bij het secretariaat van SDK.
 • Voor de genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van SDK bepalend.

Klachtenregeling

 • Reclamering over de organisatie of inhoud van de activiteiten, die voor SDK gevolgen kunnen hebben, dienen binnen 2 weken na afloop van de activiteit schriftelijk bij SDK aangemeld te worden. SDK kan niet aansprakelijk gesteld worden indien reclamering na deze periode plaatsvindt.

Overige voorwaarden

 • Indien (tijdige) betaling van inschrijfgelden uitblijft kan SDK boete rente en eventuele incassokosten in rekening brengen bij de ingeschrevene.
 • SDK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele druk- en spelfouten in het materiaal dat bij activiteiten gebruikt wordt.